عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

ماده 3 ـ

اشخاص ذيل حق تقاضاي تميز دارند:
1ـ محكوم‌عليه جزائي و اشخاصي كه محكوم به تأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شده‌اند.
2ـ مدعي‌العموم ديوان جزا.
3ـ مدعي خصوصي از حيث ضرر و زيان.
در هر موردي كه يكي از اشخاص مذكور فوق عرضحال تميز دهد هر يك از اصحاب ديگر دعوي نيز مي‌تواند در ظرف يك مهلت اضافي ده روز كه از تاريخ تقديم عرضحال مزبور شروع مي‌شود تبعاً تقاضاي تميز كند هرگاه هيچ يك از اشخاص مذكور فوق تقاضاي تميز نكرده باشنـد مدعي‌العموم تميز فقط تا يك ماه از تاريخ اعلام حكم در محكمه حاكمه حق تقاضاي تميز خواهد داشت در صورتي كه يكي از اشخاص مذكور فوق تقاضاي تميز نمايد مدعي‌العموم تميز هم مي‌تواند در ضمن اظهار عقيده راجع به حكم مميزعنه تقاضاي تميز نمايد و در اين مورد ابلاغ اين تقاضا به اطراف دعوي لازم نخواهد بود.