عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:23884
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/08/18
مصوبه‌‌ وزارت عدليه در تاریخ 1311

نظر به اختيارات حاصله از جزء اول ماده واحده مصوب 30 آبان ماه 1308 مواد ذيل تصويب و از 20 آبان ماه 1311 به موقع اجراء گذارده مي‌شود:


روابــــط صریـــــــــح