عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15639
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1377/8/11
  • تعداد مواد:28
  • دستگاه مجری:[وزارت تعاون]
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1377/7/12
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1377/7/5

قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1370

‌ماده 1 ـ اصلاحات زير در ماده (8) به عمل آمد: 1 ـ در [...ادامه]

‌ماده 2 ـ اصلاحات زير در ماده (9) به عمل آمد: ‌يك ـ [...ادامه]

‌ماده 3 ـ اصلاحات زير در ماده (13) به عمل آمد: 1 ـ در [...ادامه]

‌ماده 4 ـ ماده (15) به شرح زير اصلاح گرديد: ‌ماده 15 ـ [...ادامه]

‌ماده 5 ـ اصلاحات زير در ماده (24) به عمل آمد: ‌متن ماده (24) به [...ادامه]

‌ماده 6 ـ در ماده (25) اصلاحات زير به عمل آمد: ‌در بندهاي (1) ، [...ادامه]

‌ماده 7 ـ اصلاح زير در ماده (29) به عمل آمد: ‌در بند سوم ماده [...ادامه]

‌ماده 8 ـ اصلاح زير در ماده (31) به عمل آمد: ‌عبارت "‌مجمع مؤسس" به [...ادامه]

‌ماده 9 ـ اصلاحات زير در ماده (32) به عمل آمد: 1 ـ در [...ادامه]

‌ماده 10 ـ ماده (33) به شرح زير اصلاح گرديد: ‌ماده 33 ـ [...ادامه]

‌ماده 11 ـ اصلاحات زير در ماده (34) به عمل آمد: 1 ـ در [...ادامه]

‌ماده 12 ـ اصلاحات زير در ماده (35) به عمل آمد: 1 ـ عبارت [...ادامه]

‌ماده 13 ـ ماده (36) به شرح زير اصلاح گرديد: ‌ماده 36 ـ [...ادامه]

‌ماده 14 ـ ماده (38) به شرح ذيل اصلاح مي‌شود: ‌ماده 38 ـ [...ادامه]

‌ماده 15 ـ تبصره ماده (38) حذف شد.

‌ماده 16 ـ ماده (40) به شرح زير اصلاح شد: ‌ماده 40 ـ [...ادامه]

‌ماده 17 ـ متن زير به عنوان بند (5) به ماده (41) الحاق گرديد: 5 [...ادامه]

‌ماده 18 ـ متن ماده (42) به شرح زير اصلاح گرديد: ‌ماده 42 ـ [...ادامه]

‌ماده 19 ـ تبصره زير به ماده (46) اضافه گرديد: ‌تبصره ـ در [...ادامه]

‌ماده 20 ـ متن ماده (48) به شرح زير اصلاح شد: ‌ماده 48 ـ [...ادامه]

‌ماده 21 ـ اصلاحات زير در ماده (49) به عمل آمد: 1 ـ عبارت [...ادامه]

‌ماده 22 - ‌در سطر دوم ماده (50) عبارت "‌تعاونيهاي عضو" به عبارت "‌مجمع عمومي اتحاديه" تغيير [...ادامه]

‌ماده 23 ـ تبصره (4) ماده (54) به شرح زير اصلاح شد: ‌تبصره 4 [...ادامه]

‌ماده 24 ـ ماده (59) به شرح زير اصلاح شد: ‌ماده 59 ـ [...ادامه]

‌ماده 25 ـ ماده (60) به شرح زير اصلاح شد: ‌ماده 60 ـ [...ادامه]

‌ماده 26 ـ بندها و تبصره زير به انتهاي ماده (61) اضافه مي‌شود: 5 ـ [...ادامه]

‌ماده 27 ـ بند (17) ماده (66) به شرح زير اصلاح و يك بند به عنوان [...ادامه]

‌ماده 28 ـ اصلاح زير در ماده (69) به عمل آمد: ‌عبارت "‌حداكثر ظرف مدت [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر بيست‌و‌هشت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مهرماه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه