عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/5/11

ماده واحده ـ

هر گاه پس از تشخيص محصول ملك و عوائد مالكانه (‌به طوري كه در ماده ششم قانون متمم مميزي مصوب 12 آبان 1309 تصريح شده) معلوم شود كه مؤدي محصول ملك را بيش از دو عشر و يا عايدات مالكانه را بيش از يك عشر كمتر از ميزان حقيقي در اظهارنامه قلمداد كرده است معادل پنج برابر ماليات مابه‌التفاوت بين عايدات قلمدادي در اظهارنامه و عايدات حقيقي به عنوان جريمه از مشاراليه مأخوذ خواهد شد. ماده هفتم قانون متمم مميزي ملغي و اين ماده از تاريخ تصويب قانون مزبور قائم‌مقام آن خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه