عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي مورخ 1311/5/11

قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون مميزي

« ‌مصوب 11 امرداد ماه 1311 شمسي »


روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی