عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

‌ماده 8 ـ

عوايد حاصله از فروش اجناس ضبط شده و يا جرائم مأخوذه در حساب مخصوص نگاهداري شده و پس از صدور حكم نهايي دائر به‌مجرميت جريمه دهنده به حساب عوايد عمومي منتقل مي‌شود و حق كاشفين پس از وضع مخارج و قبل از انتقال عوايد مزبور به حساب عوايد‌ عمومي كسر و پرداخته خواهد شد.