عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1376/7/16

انتصاب آقاي محمدابراهيم انصاري لاري به عنوان استاندار بوشهر

1376.07.16 ـ .57621/ت18720هـ 1376.07.22 ـ 20
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1376/7/16 بنا به پيشنهاد شماره 14302.1.11 مورخ 1376/7/16 وزارت كشور و به استناد قانون راجع به انتصاب افراد به‌بعضي از مقامات كشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمود:
‌آقاي محمد ابراهيم انصاري لاري به عنوان استاندار بوشهر منصوب شود.


روابــــط صریـــــــــح