عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:12
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/3/31

‌قانون راجع به جلوگيري از قاچاق اجناس ممنوع‌الورود

‌« مصوب 31 خرداد ماه 1311 شمسي »

‌ماده 1 ـ اداره كل تجارت مكلف است از اجناس خارجي ممنوع‌الورودي كه از طرف دولت [...ادامه]

‌ماده 2 ـ اجناس مذكور در ماده اول كه براي فروش تجارتي موجود باشد و در [...ادامه]

‌ماده 3 ـ هر كس مرتكب يكي از اقدامات ذيل بشود به جزاي نقدي از پانصد تا [...ادامه]

‌ماده 4 ـ اشخاصي كه به عنوان نمايندگي از طرف واردكننده يا صادركننده مباشر ورود يا [...ادامه]

‌ماده 5 ـ اشخاصي كه در اداره كل تجارت يا اداره گمرك يا ساير مؤسسات مربوط به [...ادامه]

‌ماده 6 ـ به كاشفين ورود اجناس بدون جواز مبلغي معادل صدي سي 30% قيمت اجناس موضوع [...ادامه]

‌ماده 7 ـ حكم محكمه داير به اخذ جريمه در مواردي كه به موجب قوانين مربوطه به [...ادامه]

‌ماده 8 ـ عوايد حاصله از فروش اجناس ضبط شده و يا جرائم مأخوذه در حساب مخصوص [...ادامه]

‌ماده 9 ـ تهديد يا تطميع مأمورين دولت يا تباني با آنها براي ارتكاب يكي از جرمهاي [...ادامه]

‌ماده 10 ـ كليه اشخاصي كه مكلف به اجراي مقررات مربوطه به قوانين انحصار تجارت خارجي [...ادامه]

‌ماده 11 ـ مأمورين دولتي كه يكي از جرمهاي مذكور در اين قانون يا قوانين مربوط به [...ادامه]

‌ماده 12 ـ ورود كتب و ساير مطبوعات كه در داخله مملكت طبع آن ميسر نيست با [...ادامه]

[امضاء] ‌اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه سي و يكم خردادماه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح