عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15239
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/4/8
  • تعداد مواد:3
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1376/3/11
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1376/3/21

قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه