عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/8/9
مصوبه‌‌ رئيس جمهور مورخ 1375/9/14

‌اعطاي نشان دولتي درجه سوم ايثار به خانم مهناز دارابي

1375.08.09 ـ .106930ت17425ك ـ 1375.09.21 ـ 77
‌اكثريت وزراي عضو كميسيون ارزيابي و تصويب نشان‌هاي دولتي در جلسه مورخ 1375.8.9 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه‌شماره .37279ت 201ه مورخ 1373.5.25) و در اجراي آيين‌نامه اعطاي نشان‌هاي دولتي (‌موضوع تصويب‌نامه شماره .12334ت 335ه مورخ1369.8.30) تصويب نمودند:
‌با تأييد مقام محترم رياست جمهوري نشان دولتي "‌درجه سوم ايثار" به خانم مهناز دارابي اعطا شود.