عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/9

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ريال به دبيرخانه شوراي عالي، آموزش فني و حرفه‌اي

1375.08.09 ـ .31188ت17312ه ـ 1375.08.22 ـ 76
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.9 بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييديه شماره 8032 ـ 02ش4009. ـ 102 مورخ 1375.7.22 سازمان‌برنامه و بودجه و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، در اختيار‌دبيرخانه شوراي عالي آموزش فني و حرفه‌اي كشور به شماره طبقه‌بندي 101006 قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات‌مربوط به مصرف برسد.