عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/8/6

‌اصلاح بند (2) تصويب‌نامه اجازه استفاده از تسهيلات اعتباري تبصره (3) قانون بودجه سال 1374 كل كشور به ميزان دو‌ميليارد ريال توسط دانشگاه شهيد عراقي طالقان در طرح تأسيس دانشگاه در استان تهران

1375.08.06 ـ .31818ت16429ه ـ 1375.08.08 ـ 67
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 تصويب نمود:
‌بند (2) تصويب‌نامه شماره .38724ت 16429ه مورخ 1374.12.28 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«2 ـ بانك صادرات ايران موظف است اعتبار فوق را در اختيار بنياد شهيد عراقي ـ به عنوان مؤسس دانشگاه ياد شده ـ قرار دهد تا بر اساس آيين‌نامه اجرايي‌تبصره (3) قانون بودجه سال 1374 كل كشور، هزينه شود.»


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه