عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/8/6

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور تأمين هزينه‌هاي رسيدگي به امور مساجد كشور به سازمان تبليغات‌اسلامي

1375.08.06 ـ .30813ت17243ه ـ 1375.08.08 ـ 64
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.8.6 بنا به پيشنهاد شماره 7932 ـ 04ش455. ـ 102 مورخ 1375.7.18 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)‌قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ پانصد ميليون ريال از محل اعتبار رديف 503001 ‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) موضوع قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور تأمين‌هزينه‌هاي رسيدگي به امور مساجد كشور در اختيار سازمان تبليغات قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه‌شود.