عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 10 ـ

مقررات ظرفيت
1 ـ شركت‌هاي هواپيمايي تعيين شده در طرف متعاهد از رفتار عادلانه و متساوي برخوردار خواهند بود تا بتوانند براي انجام سرويس‌هاي مورد توافق در‌مسيرهاي مشخص شده از فرصت‌هاي متساوي بهره‌مند باشند.
2 ـ در انجام سرويس‌هاي مورد توافق، شركت‌هاي هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد منافع شركت هواپيمايي طرف ديگر را منظور خواهد داشت تا من‌غير حق در سرويس‌هاي طرف ديگر در تمام يا قسمتي از همان مسيرها اثر نامطلوب ايجاد نشود.
3 ـ هدف اصلي سرويس‌هاي مورد توافق كه توسط شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد انجام مي‌شود تأمين ظرفيت كافي با ضريب بار مناسب براي‌رفع نيازمندي‌هاي جاري و معقول پيش‌بيني شده حمل مسافر و بار و پست به صورت جداگانه يا مشترك بين سرزمين طرف متعاهد تعيين كننده شركت‌هواپيمايي و سرزمين طرف متعاهد ديگر است.
4 ـ با در نظر گرفتن اصول مندرج در بندهاي 1) و 2) و 3) اين ماده، شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد، همچنين مي‌تواند ظرفيتي را براي‌نيازمندي‌هاي حمل و نقل بين سرزمين‌هاي كشورهاي ثالث مندرج در پيوست اين موافقت‌نامه و سرزمين طرف متعاهد ديگر تأمين نمايد.
5 ـ ظرفيت ارايه شده شامل تعداد پروازهايي كه توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرف‌هاي متعاهد در سرويس‌هاي مورد توافق انجام خواهد شد توسط‌مقامهاي هواپيمايي با در نظر گرفتن توصيه‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي تعيين شده مورد موافقت قرار خواهد گرفت.