عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

شمول قوانين و مقررات
1 ـ قوانين و مقررات يك طرف متعاهد كه ناظر به ورود يا خروج هواپيمايي كه به امر هوانوردي بين‌المللي اشتغال دارد يا ناظر به بهره‌برداري و هوانوردي چنين‌هواپيماهايي حين پرواز برفراز يا در داخل سرزمين طرف متعاهد ياد شده مي‌باشد، نسبت به و هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر‌مجري خواهد بود.
2 ـ قوانين و مقررات يك طرف متعاهد كه ناظر به ورود اقامت موقت و خروج مسافران و كاركنان و بار يا پست از سرزمين آن است از قبيل تشريفات ورود و‌خروج و مهاجرت و نيز مقررات گمركي و بهداشتي در مورد مسافران كاركنان و بار يا پست حمل شده توسط هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف‌متعاهد ديگر، در زماني كه در سرزمين ياد شده باشد اعمال خواهد شد.
3 ـ هر طرف متعاهد نسخه‌هايي از قوانين و مقررات مربوط مندرج در اين ماده را بنا به تقاضا در اختيار طرف متعاهد ديگر خواهد گذاشت.