عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

تعليق و لغو
1 ـ هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروح زير اجازه بهره‌برداري صادره را لغو يا استفاده از حقوق مشخص شده در ماده 2) اين موافقت‌نامه را در مورد‌شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر معلق نمايد يا هر شرطي را كه ممكن است براي استفاده از اين حقوق لازم باشد وضع نمايد:
‌الف ـ در موردي كه قانع نشده باشد مالكيت عمده و كنترل مؤثر آن شركت هواپيمايي در اختيار طرف متعاهدي مي‌باشد كه شركت ياد شده را تعيين نموده يا در‌اختيار اتباع طرف متعاهد ياد شده است،
ب ـ در موردي كه شركت هواپيمايي ياد شده قوانين يا مقررات طرف متعاهدي را كه اين حقوق را اعطا نموده است رعايت نكند،
پ ـ در موردي كه شركت هواپيمايي ياد شده به هر نحوي از انحا عمليات بهره‌برداري را برابر مقررات موافقت‌نامه حاضر انجام ندهد.
2 ـ جز در مواردي كه لغوي يا تعليق يا وضع شرايط ياد شده در بند 1) اين ماده به صورت فوري براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين يا مقررات لازم باشد،‌اعمال اين حق فقط پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر انجام خواهد گرفت. چنين مشورتي بين مقامهاي هواپيمايي در اسرع وقت پس از دريافت درخواست‌مشورت آغاز خواهد شد.