عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15191
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/2/9
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/11/30

‌درباره انتخاب چهار نفر اعضاي هيئت علمي شوراي هدايت استعدادهاي درخشان

(‌مصوب سيصد و نود و دومين جلسه مورخ 75.11.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌به استناد بند 7 ماده 3 آيين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان ‌موضوع مصوبه شماره .3127‌دش مورخ 75.9.17 شوراي عالي) وزير‌فرهنگ و آموزش عالي آقايان ـ رضا داوري ـ محمد جواد لاريجاني ـ رضا مكنون ـ جواد اژه‌اي را بعنوان اعضاي هيأت علمي شوراي هدايت‌استعدادهاي درخشان پيشنهاد كرد و با عضويت آنان موافقت شد.


روابــــط صریـــــــــح