عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/8/22

‌انتخاب رييس گروه دامپزشكي شوراي عالي برنامه ريزي

‌(مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي، آقاي دكتر محمد علي راد به عنوان رييس گروه دامپزشكي شوراي عالي برنامه ريزي انتخاب شد.