عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/8/22

‌استفسار جهاد دانشگاهي درباره مصرف اعتبارات تخصيص يافته از بودجه دولت براي امور آموزشي و پژوهشي

(‌مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌رييس جهاد دانشگاهي در خصوص مصرف اعتبارات مندرج در قانون بودجه، مطابق بند 3 ماده 6 اساسنامه جهاد دانشگاهي از شوراي عالي استفسار‌كرد و شوراي عالي تصويب كردكه جهاد دانشگاهي مؤسسه تحقيقاتي است و مي‌تواند كمافي السابق اعتبارات تخصيص يافته از بودجه دولت براي‌امور آموزشي و پژوهشي را طبق قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي دريافت و هزينه كند.


روابــــط صریـــــــــح