عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/5/30

‌تأييد كليات طرح شكوفاسازي استعدادهاي درخشان

(‌مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌كليات طرح شكوفا سازي استعدادهاي درخشان و مراحل اجرايي آن مطرح شد و به تأييد رسيد و ضمناً تأكيد شد كه اين طرح شامل رشته‌هاي پزشكي‌هم باشد.
‌بحث در جزئيات و تصويب آيين نامه اين طرح به شوراي مشترك ارجاع شد.