عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/4/19

‌تأييد ده نفر اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي در تهران

(‌مصوب سيصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 75.4.19 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌اعضاء هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي در تهران بدين شرح به تصويب رسيد:
1 ـ آقاي رضااكبريان 2 ـ آقاي سيد عليرضا مرندي
3 ـ آقاي محمد پژوهي 4 ـ آقاي سعيد صبوري قمي
5 ـ آقاي علي اصغري 6 ـ آقاي خطيب الاسلام صدرنژاد
7 ـ آقاي مير مهدي سيد اصفهاني 8 ـ آقاي محمود اكبريان
9 ـ آقاي حميد لساني 10 ـ آقاي علي اكبر محمدي