عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/1/28

‌راه حل مسائل و مشكلات دانشگاه بين المللي امام خميني در قزوين

(‌مصوب سيصد و هفتاد و دومين جلسه مورخ 75.1.28 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌گزارشي درباره وضع دانشگاه بين المللي امام خميني در قزوين ‌موضوع مصوبه مورخ 1362.10.19 مجلس شوراي اسلامي) و مسائل و مشكلات آن‌مطرح و بحث شد. رئيس محترم شوراي عالي فرمودند كه ما براي اين دانشگاه اهميت قائليم و بايد سعي در رفع مشكلات آن كرد. سپس براي حل‌مسائل دانشگاه در اين مرحله مقرر شد ـ
1 ـ رئيس تمام وقت براي اين دانشگاه تعيين شود.
2 ـ تعداد دانشجويان ايراني را‌تاساختن خوابگاه و تأمين امكانات ديگر) كمتر كنيم تا امكانات رفاهي به طور نسبي براي دانشجويان غير ايراني بيشتر‌شود.
3 ـ اعزام دانشجويان اين دانشگاه به دانشگاههاي ديگر پس از آموزش زبان فارسي و آموزشهاي مقدماتي حسب نياز به طور موقت ادامه يابد.
4 ـ اصلاحات ضروري اساسنامه پيشنهاد شود.