عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15061
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/08/22
  • شماره ابلاغ :2497/دش
  • تاریخ ابلاغ :1375/8/2
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 1375/7/24

موافقت با تغيير نام دانشگاه اردبيل

(‌مصوب سيصد و هشتادو سومين جلسه مورخ 75.7.24 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌با پيشنهاد تغيير نام دانشگاه اردبيل به "‌محقق اردبيلي" موافقت شد واعلام آن موكول به سفر رئيس محترم شوراي عالي به آن استان شد.