عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌رأي هيأت

‌با توجه به مصوبه مورخ 63.9.26 شوراي حقوق و دستمزد مبني بر افزايش فوق العاده شغل برخي از رشته‌هاي كارشناسي در رشته كشاورزي و‌موافقت مورخ 63.1025 وزير وقت كشاورزي در زمينه اجراي مصوبه مذكورآراء شعب 4 ـ 15 ـ 18 ديوان در خصوص استحقاق متصديان مشاغل‌مذكور در مصوبه فوق الذكر با رعايت شرايط مقرر در تصويب نامه شماره 54.4.1.8312 هيئت وزيران و ساير مقررات مربوط موافق اصول و موازين‌قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي مطابق ذيل ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موراد مشابه لازم الاتباع‌مي‌باشد.