عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15209
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376.2.31
مصوبه‌‌ شماره 190 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1375/9/3

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد فوق العاده شغل در رسته كشاورزي 1296)

‌شماره هـ 104.75. 1375.10.17
‌تاريخ 75.9.3 شماره دادنامه 190 كلاسه پرونده 104.75
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عموميديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ سيداسماعيل موسوي
‌موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 14 ،15 ،18 ،‌و 19‌ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه نوزدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 148.69 موضوع شكايت آقاي سيداسماعيل موسوي به طرفيت اداره كل منابع طبيعي منطقه‌نوشهر به شرح دادنامه شماره 97 ـ 71.2.16 اعلام داشته‌اند، اداره طرف شكايت استحقاق شاكي را در مورد فوق العاده‌هاي موضوع احكام مربوطه از‌تاريخ‌هاي اجرائي مندرج در آنها ذيحق دانسته و استحقاق او را مورد تائيد قرار داده النهايه عدم پرداخت وجوه مقرر در احكام صادره را ناشي از عدم‌وجود اعتبار مالي اعلام نموده با توجه به احكام صادره و پاسخ طرف شكايت استحقاق شاكي محرز لذا شكايت وي وارد است حكم به ورود شكايت‌والزام طرف شكايت به پرداخت فوق العاده موضوع احكام فوق الذكر صادر و اعلام مي‌گردد و اما در خصوص ادعاي ديگر شاكي مبني بر مطالبه افزايش‌فوق العاده موضوع حكم مورخ 68.11.19 از تاريخ 63.9.26 نظر به اينكه ادعاي شاكي مستند قانوني ندارد لذا رد مي‌گردد. ب ـ شعبه چهاردهم در‌رسيدگي به پرونده كلاسه 352.73 موضوع شكايت آقاي سليمان يعقوبي به طرفيت 1 ـ سازمان جنگلها و مراتع كشور2 ـ اداره كل منابع طبيعي منطقه‌غرب مازندران نوشهر به خواسته الزام به افزايش فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره 875 ـ 74.10.24 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه‌طرف شكايت اعلام داشته كه فوق العاده شغل كارشناسان بر اساس بند 9 تصويب نامه 8312 ـ 54.4.1 بوده ومدير كار گزيني و رفاه سازمان جنگلها و‌مراتع كشور طي لايحه مورخ 73.6.30 نيز اعلام داشته كه ميزان افزايش فوق العاده شغل براساس بنديك تصويب نامه... تعيين مي‌گردد... و نظر به‌اينكه شاكي اعلام داشته از تاريخ 64.1.18 به لحاظ اشتغال دررشته كارشناسي رسته كشاورزي مستخق بهره‌وري از اين افزايش بوده است بنابراين‌شكايت نامبرده دائر بر مطالبه افزايش مذكوراز تاريخ 64.1.18 لغايت 68.1.1 برابرتصويب نامه مذكور به لحاظ اينكه خارج از شمول رأي شماره115 ـ 72.6.20 هيأت عمومي است وارد و موجه تشخيص و حكم بر ورود شكايت و ا ستحقاق نامبرده بر اينكه از مزاياي مذكور از تاريخ استحقاق‌لغايت 68.1.1 و الزام طرف شكايت بر اجراي مقررات مربوطه و پرداخت وجوه استحقاقي شاكي برابر ضوابط و مقررات مربوطه صادرو اعلام‌مي‌گردد. ج ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 368.72 موضوع شكايت آقاي عسگرصياد زمردي به طرفيت 1 ـ سازمان جنگلها ومراتع‌كشور 2 ـ اداره كل منابع طبيعي منطقه نوشهر غرب مازندران به خواسته الزام به صدور حكم جهت پرداخت مطالبات ناشي از افزايش فوق العاده شغل‌به شرح دادنامه شماره 583 ـ 72.4.14 حكم به ورود شكايت صادر نموده است و د ـ شعبه پانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 1177.72‌موضوع شكايت آقاي ايرج ميارنعيمي به طرفيت سازمان جنگلهاو مراتع كشور و اداره كل منابع طبيعي نوشهر به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده‌شغل و حق سرپرستي و سختي شرايط محيط كار به موجب ابلاغهاي صادره و پرداخت افزايش فوق العاده شغل از تاريخ 63.9.26 لغايت 67.12.29‌به شرح دادنامه 509 ـ 73.5.5 چنين رأي صادر نموده است... و در مورد مطالبه افزايش فوق العاده شغل از 63.9.26 لغايت 67.12.29 مستنداًبه نامه63.10.25 وزارت كشاورزي و موافقت با پرداخت افزايش فوق العاده مذكور از تاريخ 63.9.26 حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌دارد.‌هـ ـ شعبه هجدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 582.69 موضوع شكايت آقاي ابوطالب بنيادي به خواسته الزام به افزايش فوق العاده شغل به شرح‌دادنامه شماره 463 ـ 70.6.31 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه آقاي وزير كشاورزي به موجب نامه 63.10.25 از تاريخ 63.9.26‌موافقت ودستور اقدام داده‌اند، لهذا عدم پرداخت آن از مورخه 63.9.26 فاقد مجوز بوده حكم به ورود شكايت شاكي صادرو اعلام مي‌شود.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و يا حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.