عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، «‌صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه‌صنايع الكترونيك» را به صورت شركت دولتي و زير نظر وزارت صنايع تاسيس نمايد.
‌تبصره ـ اساسنامه صندوق ياد شده حداكثر ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي صنايع، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پست و تلگراف و تلفن‌تهيه و پس از تاييد سازمان
‌امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.


روابــــط صریـــــــــح