عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

در اجراي تبصره(33) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت بازرگاني موظف است‌حداكثر تا پايان برنامه دوم نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تبديل آن به " شركت سهامي عام بازرگاني شهر و روستا"‌اقدام نموده و تدابير لازم را جهت كاهش نصاب سهام دولت از طرق مختلف از جمله افزايش سرمايه سازمان، فروش سهام جديد يا سهام موجود‌سازمان به تعاونيها و مردم و پرداخت زيان انباشته آن سازمان اتخاذ و اعمال نمايد.
‌تبصره 1 ـ پرداخت زيان انباشته از محل عايدات سازمان خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ تا تشكيل شركت فوق‌الذكر سازمان در انجام معاملات از شمول قانون محاسبات عمومي معاف بوده و براساس قانون تجارت اداره‌خواهد شد و وظايف مجمع عمومي به عهده وزير بازرگاني است.
‌تبصره 3 ـ اساسنامه شركت مذكور و ضوابط تطبيقي وضعيت استخدامي كاركنان و نحوه استفاده از خدمات و سهيم نمودن آنان از طريق واگذاري‌سهام توسط وزارت بازرگاني و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.