عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15177
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/23
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت بازرگاني][وزارت نيرو][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][وزارت جهاد سازندگي][وزارت كشاورزي][معاونت اجرايي رئيس جمهور][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/26

تصويب نامه راجع به ‌تشكيل ستاد مقابله با بحران خشكسالي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 50015342.25942 مورخ 1375.12.14 وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و‌كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمود:
‌ستاد مقابله با بحران خشكسالي، با اختيارات و وظايف زير تشكيل مي‌شود: