عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15173
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1376/1/18
  • شماره ابلاغ :126055/ت17343ك
  • تاریخ ابلاغ :1375/12/22
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور مورخ 1375/12/16
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/12/5

تصويب نامه در خصوص ‌تبديل روستاي زيدآباد به شهر

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.42.7356 مورخ 1375.8.6 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده(4) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاق به آن تصويب نمودند:
‌روستاي زيدآباد مركز دهستان زيدآباد بخش مركزي تابع شهرستان سيرجان در استان كرمان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر زيدآباد شناخته شود.