عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌د ـ

شهرستان چالدران به مركزيت شهر سيه‌چشمه از تركيب بخش‌هاي زير در تابعيت استان آذربايجان غربي ايجاد و تأسيس شود.
1 ـ بخش مركزي به مركزي شهر سيه چشمه متشكل از دهستانهاي چالداران شمالي چالداران جنوبي و ببه جيك.
2 ـ بخش دشتك.