عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15164
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1376/1/5
  • شماره ابلاغ :125639/ت17583ك
  • تاریخ ابلاغ :1375/12/21
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور مورخ 1375/12/18
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/12/5

تصويب نامه در خصوص ‌اصلاحات در استان آذربايجان غربي

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.10398 مورخ 1375.10.2 وزارت كشور، به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد (3)، (6) و (7) قانون ياد شده در استان آذربايجان غربي تصويب نمودند: