عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15160
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/25
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگ زده][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/8

‌اصلاح ماده (4) آيين‌نامه اجراي تبصره(30) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره .1386ه.ب مورخ 1375.8.19)‌تصويب نمود :
‌عبارت "‌همچنين هزينه‌هاي جاري، جانبي و پرسنلي" از ماده(4) آيين‌نامه اجرايي تبصره(30) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره.15665ت16315ه مورخ 1375.12.28 ـ حذف مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه