عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

4 ـ

مسئوليت تأييد نهايي فهرست‌هاي تهيه ده براي كتب بر عهده كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.