عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

4 ـ

در ماده 9)، عبارت "‌صندوق تبصره 84) ياد شده" به عبارت "‌موضوع ماده 8) اين آيين‌نامه" تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه