عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 10 ـ

درموارد ادغام وانتقال ،دستگاه دولتي که ادغام دران صورت گرفته ويا انتقال به آن انجام شده است با کارکنان رسمي وثابت انتقال يافته مطابق مقررات استخدامي مورد عمل خودرفتار خواهد کرد.مستخدمين موضوع اين ماده درصورت تمايل،کماکان از لحاظ بازنشستگي ووظيفه مشمول مقررات قبلي خود خواهند بود.
تبصره –درصورتيکه مجموع حقوق وفوق العاده هاي مستمر کارکنان مشمول اين ماده ا زمجموع حقوق وفوق العاده هاي مستمر قبلي آنان کمتر شود،ما به التفاوت مربوط به آنان پرداخت مي گردد وهرگونه افزايش حقوق وفوق العاده هاي مستمر بعدي تااستحلاک کامل ا زمابه الفاوت مذکور کسر خواهدشد