عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

ماده 3 ـ

درمورد انحلال يا واگذاري دستگاه به بخش غيردولتي ،پرونده هاي اتهامي مطروحه درمورد کارکنان به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري همان وزارتخانه ارجاع ميگردد وهيئت مزبور صالح به امر رسيدگي به تخلفات اداري آنان خواهدبود وتعيين تکليف اين قبيل کارکنان موکول به صدور حکم قطعي درهيئت مربوط خواهدبود.