عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15154
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/18
  • تعداد مواد:14
  • دستگاه مجری:[کليه وزارت خانه ها، سازمانها،مؤسسات و شرکتهاي دولتي ، بانکها وشهرداريها]
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري در تاریخ 1375/11/9

مصوبه شورايعالي اداري درخصوص تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام،منحل،واگذار يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل ميشود

شورايعالي اداري درهفتادودومين جلسه مورخ 1375/11/9 بنابه پيشنهادسازمان اموراداري واستخدامي کشور وبه استناد رديف هشتم بند ب تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تعيين تکليف نيروي انساني دستگاههايي که براساس مصوبات شورايعالي اداري ادغام ،منحل ،واگذار يا وظايف آنهابه ديگر دستگاهها منتقل ميشود.
تصويب نمود:

ماده 1 ـ باکارکنان دستگاههايي که دراجراي مصوبات شورايعالي اداري ادغام ،منحل،واگذار ويا [...ادامه]

ماده 2 ـ عدم اشغال به خدمت کارکنان درتاريخ ادغام،انحلال،انتقال يا واگذاري دستگاه درکليه مواردي [...ادامه]

ماده 3 ـ درمورد انحلال يا واگذاري دستگاه به بخش غيردولتي ،پرونده هاي اتهامي مطروحه [...ادامه]

ماده 4 ـ درموارد انحلال،ادغام،انتقال وواگذاري ،ماموريت مستخدمين ساير دستگاهها که به عنوان مامور دردستگاههاي [...ادامه]

ماده 5 ـ درهريک از دستگاههاييکه منحل يا واگذاري شده يا ميشوند هيئتي مرکب از [...ادامه]

ماده 6 ـ چنانچه به خدمت مستخدمين دستگاههايي که واگذار يا منحل ميشوند درساير دستگاهها [...ادامه]

ماده 7 ـ ساير مستخدمين دستگاههاي منحله يا واگذار شده که درزمان تغيير وضعيت دستگاه [...ادامه]

ماده 8 ـ مستخدميني که واجدشرايط بازنشستگي حسب مقررات مربوط نباشند با پرداخت خسارت پايان [...ادامه]

ماده 9 ـ درموارد انحلال،يا واگذاري دستگاه،وجوه ومطالبات مستخدمين تماما از محل اعتبار وزارتخانه مربوطوزارتخانه [...ادامه]

ماده 10 ـ درموارد ادغام وانتقال ،دستگاه دولتي که ادغام دران صورت گرفته ويا انتقال [...ادامه]

ماده 11 ـ با کارکنان غيررسمي به يکي از صور زيررفتار خواهدشد: 1 ـ [...ادامه]

ماده 12 ـ وزارتخانه ها ودستگاه هاي اجرايي مربوط حسب مورد مسئول اجراي اين مصوبه [...ادامه]

ماده 13 ـ سازمان برنامه وبودجه اعتبار لازم براي اجراي اين مصوبه را در [...ادامه]

ماده 14 ـ سازمان امور اداري واستخدامي کشور برحسن اجراي اين مصوبه نظارت نموده وحسب [...ادامه]

[امضاء] معاون رييس جمهوري اسلامي ايران ودبير شورايعالي اداري ـ سيد محمد [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح