عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 9 ـ

طرفهاي متعاهد، همكاري دو كشور را در زمينه‌هاي ورزشي تشويق و نسبت به مبادله هياتها، تيمهاي ورزشي، مربيها، نتايج دستاوردهاي‌ورزشي و... اقدام خواهند نمود.