عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15152
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/14
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه قانون فوق داراي 14 ماده است.
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/11/16
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/11/7

قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، آموزشي و علمي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين