عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/12/7
  • شماره ابلاغ :20/125322/ت17598ك
  • تاریخ ابلاغ :1375/11/27
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/11/14
مصوبه‌‌ رئيس جمهور مورخ 1375/11/17

تصويب نامه در خصوص ‌تغييرات در استان كرمان

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.11.14 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه‌شماره .93808ت 907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.9527 مورخ 1375.10.15 وزارت كشور، به استناد ماده(13) قانون تعاريف و‌ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ و در اجراي مواد (4)، (6) و (7) قانون ياد شده تصويب نمودند:
‌تغييرات زير در استان كرمان انجام شود-
1 ـ روستاي گوجهر از دهستان راور بخش راور شهرستان كرمان منتزع شده و به دهستان جور بخش كوهبنان شهرستان زرند ملحق شود.
2 ـ روستاها، مزارع و مكانهاي زير از دهستان خنامان بخش مركزي شهرستان رفسنجان منتزع شده و به دهستان كويرات بخش چترود شهرستان كرمان ملحق‌شوند.
‌بي‌بي‌حيات ـ تلمبه اكبر ـ ده زير ـ دهنو ـ كم سفيد ـ ده حسين رجب ـ ده عبدالله ـ كهن ـ ده مهدي ـ گرشك ـ مرغداري يدالله عسگري ـ حسين‌آباد ـ نجف‌آباد ـ‌باقرآباد ـ باغ بي‌بي ـ ششتوييه ـ ده سيد ـ علي‌آباد ـ ندنو ـ گودلاسياه ـ چنارو ـ ده اكبر ـ ده شيخ زينل ـ ماهرينو ـ ده جان ـ پدنوييه ـ چشمه شورو ـ احمدآباد ـ‌حسن‌آباد ـ ده فهرودوئيه ـ متكشان ـ آب‌زردو ـ آبدشتو ـ مرغداريهاي گود نظرالهي ـ چاه قاسم ـ ده‌يحيي و هجگوييه
2 ـ دهستان حتكن از بخش مركزي شهرستان زرند منتزع شده و به بخش چترود شهرستان كرمان ملحق شود.
4 ـ بخش كوهساران به مركزيت روستاي هجدك از تركيب دهستانهاي-
‌حتكن ـ هروز ـ حرجند در تابعيت شهرستان كرمان ايجاد و تأسيس شود.
5 ـ شهرستان راور به مركزيت شهر راور از تركيب بخش‌هاي زير ايجاد و تأسيس شود-
‌الف ـ بخش مركزي به مركزيت شهر راور
ب ـ بخش كوهساران
6 ـ روستاي زنگي‌آباد مركز دهستان زنگي‌آباد تابع بخش مركزي شهرستان كرمان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر زنگي‌آباد شناخته شود.
7 ـ نقاط جغرافيايي كاظم‌آباد ـ دهنو از توابع دهستان كويرات بخش چترود شهرستان كرمان در هم ادغام و به شهر تبديل شده و به عنوان شهر كاظم‌آباد شناخته‌شود.
8 ـ نقاط جغرافيايي محي‌آباد ـ كوثر ريز از توابع دهستان قناتغستان بخش ماهان شهرستان كرمان در هم ادغام و به شهر تبديل شده و به عنوان شهر محي‌آباد‌شناخته شود.
9 ـ نقاط جغرافيايي حسين‌آباد امين ـ داودآباد ـ تلمبه ناصريه ـ تلمبه جمشيدآباد از توابع دهستان حسين آباد بخش انار شهرستان رفسنجان در هم ادغام و به‌شهر تبديل شده و به عنوان شهر حسين‌آباد شناخته شود.


روابــــط صریـــــــــح