عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15133
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375.11.20
دادنامه‌‌ شماره 102 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1375/6/3

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد تملك اراضي داير و باير شهري 977)

‌شماره هـ89.73. 1375.8.6
‌تاريخ 1375.6.3 شماره دادنامه 102 كلاسه پرونده ـ 89.73
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ شهردار عجب شير
‌موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 16 و 17 ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 245.69 موضوع شكايت آقاي يادگار اميرنيا به طرفيت شهرداري عجب ‌شير به خواسته تملك800 متر مربع زمين توسط شهرداري به شرح دادنامه شماره 484 ـ 70.8.18 چنين رأي صادر نموده است ـ به جهات ذيل شكايت وارد است 1 ـ به‌موجب نامه‌هاي استانداري و نامه مورخ 66.1.31 ونيز طرح زمين مزبور براي ميدان دواب در نظر گرفته شده و موافقت استاندار با تملك زمين مذكور‌جهت ميدان دواب مي‌باشد. 2 ـ طي نامه مورخ 69.5.27 شهرداري عجب شير به اداره كل فني استانداري آذربا‌يجان شرقي مرقوم داشته به لحاظ‌اينكه زمين تملك شده 21810.26 متر مربع مي‌باشد كه كاربريميدان دواب دارد و با توجه به اينكه زمين خريداري شده بزرگتر مي‌باشد درصورتي كه‌مورد موافقت قرار گيرد قسمت جلو آن اختصاص به ميدان تره بار داده شود و قسمت آخر آن ميدان دواب گردد و ازنامه مذكور استفاده مي‌شود زمين‌تصرف شده در زماني كه شهرداري تملك نموده منحصراً براي ميدان دواب از طرف استانداري موافقت شده و ثانياًزمين مزبور بزرگتر از مورد نياز جهت‌دواب بوده و تقاضاي موافقت براي قسمت زيادي آن جهت ميدان تره بار پس از تملك مجوزي براي اقدامات قبل نمي‌باشد. بناء عليهذا و به نحو‌مطروح شكايت شاكي وارد و رأي بر ابطال اقدامات خوانده صادر مي‌گردد. هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به اعتراض شهرداري عجب شير نسبت‌به دادنامه مذكور طي دادنامه شماره 14 ـ 71.2.16 چنين رأي صادره نموده است ـ اعتراض شهرداري عجب شير نسبت به دادنامه شماره 484 -70.8.18 صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم انطباق تملك زمين مورد بحث با موازين و مقررات قانوني زمين شهري مصوب66.6.22 موجه نيست و رد مي‌شود و در نتيجه شهرداري موظف است نسبت به پرداخت بهاي عاد‌له ‌ملك مزبور يا واگذاري زمين معوض به شاكي‌درقبال تملك زمين وي حسب مقررات ‌مربوط ‌اقدام نمايد. ب ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 131.70 موضوع شكايت آقاي محمد‌حسين عطاريان به طرفيت شهرداري عجب شير به خواسته اعتراض به تملك پانصد متر مربع زمين به شرح دادنامه شماره 37 ـ 72.1.26 چنين رأي‌صادر نموده است ـ حسب پاسخ واصله از شهرداري طرف شكايت كل مساحت پانصد مترمربع زمين مذكور در طرح تفصيلي ميدان تره بار موضوع‌مصوبه كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قرارگرفته و قيمت زمين نيز در صندوق ثبت توديع گرديده است با لحاظ‌مندرجات مصوبه مرقوم و اينكه برابر ماده 7 قانون ياد شده شهرداري‌ها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري خواهند بود‌تخلفي از مقررات مشهود نگرديد حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌شود. ج ـ شعبه هفده در رسيدگي به پرونده كلاسه 144.71 موضوع شكايت‌خانم رقيه خداكرمي به طرفيت شهرداري عجب شير به خواسته تملك غير قانوني زمين به مساحت 400 مترمربع به شرح دادنامه شماره 637 -71.11.3 چنين رأي صادر نموده است ـ نظر به اينكه درمورد حد نصاب مالكين از اراضي كه حسب تبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري مصون از‌تملك مي‌باشد در صورتي كه درطرح دستگاه تملك كننده قرار گرفته باشد و واگذاري آن به مالك باعث برهم خوردن طرح و عدم امكان اجراي آن‌گردد، برابر تبصره 1) ماده 31 آيين نامه اجرائي قانون مزبور بايد زمين معادل قيمت زمين و حتي المقدور به همان ميزان و حداكثر تا حد نصاب مقرر‌درقانون ار محل ديگري به مالك داده شود عليهذا عمل شهرداري عجب شير درمورد زمين ‌موضوع شكايت كه حسب پاسخ آن اداره در‌طرح ميدان دواب و سپس ميدان ‌تره بار قرارداشته دائر بر توديع قيمت منطقه‌اي زمين به صندوق با توجه به مراتب فوق و مقررات تبصره 2‌ماده 9 قانون زمين شهري تبصره 2 ماده 31 آيين نامه اجرائي آن منطبق با موازين قانوني نبوده شكايت شاكيه دراين حد وارد تشخيص و ضمن ابطال‌اقدام توديع وجه به صندوق شهرداري ‌مذكور ملزم به اجراي تبصره يادشده و واگذاري زمين معادل قيمت زمين تملك شده به شاكيه مي‌گردد. هيأت‌عمومي درتاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثزيت آراء ‌به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:


روابــــط صریـــــــــح