عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15131
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/11/17
  • شماره ابلاغ :123330/ت15789ه
  • تاریخ ابلاغ :1375/11/3
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[سازمان تامين اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/10/23

‌آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده( 3) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.10.23 بنا به پيشنهاد شماره 30182 مورخ 1374.8.1 سازمان اجتماعي و به استناد تبصره ماده 3) قانون نظام هماهنگ‌پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه ـ مصوب 1373 ـ آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ مستخدمان ثابت مشمول مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي ـ مصوب 1352 [...ادامه]

‌ماده 2 ـ در تعيين حقوق تطبيق مستخدمان مذكور ‌به استثناي افزايش سنواتي) ضريب 120) ريال [...ادامه]

‌ماده 3 ـ مدت سنوات ارفاقي، در محاسبه افزايش سنواتي و ارتقاي گروه ملاك عمل قرار [...ادامه]

‌ماده 4 ـ متوسط دستمزد مبناي محاسبه مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و بازماندگان ـ [...ادامه]

‌ماده 5 ـ از تاريخ 1374.1.1 ميزان مستمري مستخدمان ياد شده بر اساس ماده 4) اين [...ادامه]

‌ماده 6 ـ در صورتي كه ميزان مستمريهايي كه در اجراي اين آيين‌نامه برقرار مي‌شود از [...ادامه]

‌ماده 7 ـ صدور احكام تطبيق مشمولان مقررات استخدامي شركتهاي دولتي به عهده دستگاه مربوط است، [...ادامه]

‌ماده 8 ـ هر گونه افزايش مستمري مشمولان اين آيين‌نامه بعد از تطبيق با مفاد قانون [...ادامه]

‌ماده 9 ـ دستورالعمل اين آيين‌نامه توسط سازمان تأمين اجتماعي به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح