عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :15115
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/10/29
  • شماره ابلاغ :121415/ت17175ك
  • تاریخ ابلاغ :1375/10/16
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور مورخ 1375/10/5
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1375/7/15

تصويب نامه راجع به ‌تغيير نام بخش ساحلي به بخش دلوار

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.6642 مورخ 1375.7.1 وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
‌نام بخش ساحلي تابع شهرستان تنگستان استان بوشهر به بخش دلوار تغيير يابد.