عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 2 ـ

پرداخت سهم جانبازان و همسر و فرزندان تحت تكفل آنان با رعايت ماده 1) قانون تنظيم خانواده و جمعيت ـ مصوب 1372 ـ بر عهده دولت‌مي‌باشد".


روابــــط صریـــــــــح