عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

تبصره زير به ماده 42) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ملحق مي‌گردد:
‌تبصره ـ كميسيوني جهت رسيدگي به مسايل مربوط به زنان، جوانان و خانواده تحت عنوان كميسيون امور زنان ، جوانان و خانواده به كميسيونهاي فوق‌اضافه مي‌گردد.
‌تعداد اعضاي كميسيون طبق ماده 43) آيين‌نامه داخلي مجلس تعيين و حداقل نصف اعضاي اين كميسيون از نمايندگان زن داوطلب خواهد بود. ‌در‌صورت وجود)
‌عضويت در اين كميسيون مانع از عضويت در ساير كميسيونهاي مجلس نمي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه