عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15105
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه داراي 20 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/9/18
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/9/28

قانون موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان