عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15102
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/13
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانك مركزي ايران][گمرك جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/9/18

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در خصوص ‌معافيت از سپردن پيمان ارزي بنياد شهيد انقلاب اسلامي براي صدور تجهيزات غير پزشكي

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيبان برنامه تنظيمي بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي و به استناد‌تصويب‌نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 1375.9.18 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار، نامه شمار 330.82.160 مورخ 75.6.25 بنياد شهيد انقلاب اسلامي موضوع درخواست‌معافيت از سپردن پيمان ارزي تجهيزات غير پزشكي مورد نياز بيمارستان شهيد راغب‌حرب در جنوب لبنان مطرح و به شرح زير به تصويب رسيد.
‌بنياد شهيد انقلاب اسلامي براي صدور تجهيزات غير پزشكي بيمارستان شهيد راغب حرب به شرح ليست پيوست تا سقف مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون1.500.000.000) ريال از سپردن پيمان ارزي معاف مي‌باشد.