عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 13ـ

تمام مسايلي كه ممكن است در مورد اجرا يا تفسير اين موافقتنامه حادث شود، ابتدا از راههاي سياسي و به طور دوستانه حل و فصل خواهد‌شد. در صورت عدم توافق، هريك از طرفها مي‌تواند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط، ارجاع موضوع به يك هيات داوري سه نفره مركب از دو داور‌منتخب طرفها و يك سرداور را به طرفهاي ديگر اطلاع دهد.
‌در صورت ارجاع امر به داوري، هريك از طرفها ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه، نسبت به معرفي يك داور اقدام خواهد نمود و داوران‌منتخب ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هريك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند، يا‌داوران منتخب در مدت ياد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك از طرفها مي‌تواند از رييس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه‌حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد.
‌هيات داوري بر اساس قواعد و مقررات زير اتخاذ تصميم خواهند كرد:
1ـ مفاد موافقتنامه حاضر:
2ـ حقوق بين‌الملل،
3ـ حقوق بازرگاني بين‌المللي،
4ـ رسوم بازرگاني مربوط.
‌هيات داوري آيين‌نامه داخلي و قواعد دادرسي خود را تعيين خواهد كرد. محل داوري در كشور ثالث و هزينه‌هاي مربوط بالمناصفه به عهده طرفها‌خواهد بود.
‌راي هيات داوري قطعي و لازم‌الاجراست.