عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌موافقتنامه همكاري بازرگانيـ اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت جمهوري ارمنستان و دولت تركمنستان

‌دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت جمهوري ارمنستان و دولت تركمنستان كه از اين پس در اين موافقتنامه "‌طرفها" ناميده خواهند شد، با توجه به‌بيانيه مشترك همكاريهاي سه جانبه بين جمهوري اسلامي ايران، جمهوري ارمنستان و تركمنستان كه در تاريخ نوزدهم فروردين سال يكهزار و سيصد و‌هفتاد و چهار هجري شمسي برابر با هشتم آوريل سال يكهزار و نهصد و نود و پنج ميلادي در تهران توسط وزراي امور خارجه سه كشور امضا گرديد و‌نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و اقتصادي و نيز گسترش و تنوع همكاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل‌بين سه كشور وجود دارد، به شرح زير توافق نمودندـ

‌ماده 1ـ مبادلات متقابل كالا و محصولات بين كشورها و قراردادهاي منعقد شده بين اشخاص [...ادامه]

‌ماده 2ـ طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه و ظرف يك ماه امكان فروش كالاها و [...ادامه]

‌ماده 3ـ طرفها قبول نمودند كه تعديل عرضه مهمترين اقلام محصولات و كالاها براساس پروتكل [...ادامه]

‌ماده 4ـ هيچ يك از طرفها نبايد در مورد محصولات طرفهاي ديگر، حقوق گمركي، سود [...ادامه]

‌ماده 5ـ طرفها موافقت نمودند به منظور توسعه روابط بازرگاني بين كشورهاي خود، نسبت به [...ادامه]

‌ماده 6ـ طرفها گسترش زمينه‌هاي اولويت‌دار همكاري، بكار گرفتن سيستم فعال عمليات متقابل بانكي و [...ادامه]

‌ماده 7ـ طرفها در زمينه سرمايه‌گذاري متقابل، يكپارچگي توليدي اقتصاد ملي خود و انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري [...ادامه]

‌ماده 8ـ

طرفها مبادله مستمر اطلاعات در مورد مقررات مصوب راجع به موضوعات تغييرات بازار، روابط تجاريـ اقتصادي و اقتصاد خارجي و‌همچنين تغييرات مربوط به نظام مالياتها، عوارض و هزينه‌هاي [...ادامه]

‌ماده 9ـ طرفها به منظور اجراي اين موافقتنامه و بررسي توصيه‌هاي راجع به [...ادامه]

‌ماده 10ـ طرفها موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را نسبت به حفظ همكاري موثر [...ادامه]

‌ماده 11ـ مفاد اين موافقتنامه مانع اجراي قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي، چندجانبه و دوجانبه‌اي كه [...ادامه]

‌ماده 12ـ دولتهاي ديگري كه مايل به الحاق به اين موافقتنامه مي‌باشند، مي‌توانند براساس شرايطي [...ادامه]

‌ماده 13ـ تمام مسايلي كه ممكن است در مورد اجرا يا تفسير اين موافقتنامه حادث [...ادامه]

‌ماده 14ـ اين موافقتنامه براي مدت پنج 5)‌سال منعقد شده واز تاريخ آخرين اعلاميه كتبي [...ادامه]