عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 7ـ

طرفين متعاهد با مبادله اطلاعات و اسناد آموزشي نسبت به ارزشيابي مدارك تحصيلي يكديگر براساس قوانين و مقررات داخلي خويش اقدام‌خواهند كرد.